Matkalla tulevaisuuteen!

Mika Jokinen
28.3.2022
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

TIEDOTE 28.3.2022

Matkailuajoneuvotuojat ry:n (MAT) vuosikokouksessa 24.3.2022 laitettiin vuosi 2021 pakettiin, päätettiin strategiasta vuosille 2022-2026, vahvistettiin vuoden 2022 suunnitelmat, sekä valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

2021 oli matkailuajoneuvojen vuosi

MATn vuosi 2021 rakentui vahvasti tulevaisuusteeman ympärille. Tulevaisuutta oli innostavaa suunnitella, sillä matkailuajoneuvojen kysyntä oli edelleen suurta ja kauppa kävi hyvin. Tulevaisuus nähtiin valoisana, vaikka myös uhkakuvia oli ilmassa. Arkea leimasi edelleen Covid-19 -koronaviruspandemia ja sen erilaisilta vaikutuksilta ei välttynyt kukaan. Myös toimialalle ja alan harrastajille tärkeät messut jouduttiin siirtämään seuraavaan vuoteen.

Ajoneuvojen ensirekisteröinnit ja matkailuajoneuvojen kanta kasvoivat edelleen. Vuoden 2021 lopulla voitiin todeta, että kiinnostus matkailuajoneuvoihin oli edelleen lisääntynyt. Uusien ja käytettyjen ajoneuvojen kauppa kävi hyvin. Uusille matkailuajoneuvoille ja toimialan palveluille oli edelleen kasvavaa kysyntää ja matkailuajoneuvojen kanta Suomessa jatkoi kasvuaan. 

Tulevaisuuden haasteet kohdataan yhdessä ja vaikutetaan niihin verkostona. Caravan Business Forumissa 11/2021 Tampereella alan ammattilaiset vieraineen virittäytyivät tulevaisuuden äärelle. Tunnistimme erilaisia tulevaisuuden signaaleja, jotta osaamme verkostona varautua tulevaan ja vastata yleisön odotuksiin.

STRATEGIA22 – matkalla tulevaisuuteen!

Viime vuodet ovat olleet matkailuajoneuvotoimialalle myönteisiä ja matkailuajoneuvojen pariin on saatu uusia harrastajia. Matkailuajoneuvoja on ensirekisteröity ennätystahtiin ja matkailuajoneuvojen kanta Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta. Alan ammattilaisille ja osaajille on ollut kysyntää.

Matkailuajoneuvotoimiala tukee yrittäjyyttä ja luo työtä. Se on myös merkittävä kotimaan matkailun lisäämisen mahdollistaja. Suomessa matkailuautojen määrä 10 000 asukasta kohden on Euroopan suurin. Kotimaan liikenteen päästöjen vähentämisellä ja verotusta koskevilla päätöksillä on suuri merkitys toimialan kehitykseen.

Kuluttajien mahdollisuus harrastaa ajoneuvomatkailua tulee turvata, sillä harrastus lisää monin tavoin yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja sen taloudellinen merkitys yhteiskunnalle on satoja miljoonia euroja. Oikeanlaisella verotuksella ajoneuvokannan kehitystä voidaan uudistaa ekologisesti kestävään suuntaan. Pidämme tärkeänä korvata fossiilisia polttoaineita vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Matkailuautojen osalta on tärkeää huomioida riittävän pitkä siirtymäaika täysin fossiilittomaan liikenteeseen pääsemiseksi. 

Uusi strategia antaa toiminnalle suunnan & auttaa priorisoimaan

MATn hallitus valmisteli uutta strategiaa eri sidosryhmien kanssa noin 1,5 vuotta nykytilan analyysistä muutosvoimineen tulevaisuuskuvaan saakka. Vuosikokous hyväksyi STRATEGIA22n yhdistyksen vuosien 2022-2026 strategiaksi.

MAT on matkalla tulevaisuuteen, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisissa verkostoissa ja vaikutetaan toimialan menestykseen. Yhteistyössä keskeistä on hyvät kumppanuudet ja vaikuttavat kohtaamiset. MAT kokoaa yhteen toimialan ammattilaiset vaikuttavaksi verkostoksi Suomessa. MATn jäsenyritykset ja -yhteisöt, sekä matkailuajoneuvojen parissa harrastavat kuluttajat ovat toimialan tulevaisuus.

STRATEGIA22 auttaa matkalla. Se auttaa pitämään katseet ja ajatukset kirkkaina keskeisten menestystekijöiden kanssa ja parhaan kyvyn mukaan huomaamaan ja reagoimaan erilaisiin ympärillä tapahtuviin asioihin – myös ennakoimaan muutosten vaikutuksia ja varautumaan niihin. Se antaa toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan tekemisiä, jotka edistävät ja vahvistavat toimialan kehitystä ja menestystä.

Vapaa liikkuminen tulee turvata ja ihmisten on voitava valita itselleen omaan elämäntilanteeseensa ja tarpeeseensa sopiva liikkumismuoto kohtuullisilla kustannuksilla. Mahdollisuus ajoneuvomatkailuun tulee turvata. Ihmisten tulee voida käyttää hankkimiaan ajoneuvoja ilman kohtuutonta rankaisua riippumatta ajoneuvonsa käyttövoimasta.

Siirryttäessä kohti sähköautoilua, koko liikennejärjestelmä ja tieliikenneympäristö latausinfroineen tulee olla myös matkailuajoneuvoille riittävä ja sopiva. Liikennejärjestelmän tehostamisessa tulee ottaa huomioon automatkailun tarpeet ja odotukset. Kuluttajilta perittäviä liikenteen veroja ja veroluonteisia maksuja tulee pyrkiä laskemaan nykyisestä tasosta. Ajoneuvomatkailu vaikuttaa kansantalouden lisäksi myös ihmisten hyvinvointiin.

MATn toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat strategiset tavoitteet:

Haluamme, että matkailuajoneuvojen parissa on mielekästä yrittää & harrastaa!

Matkailuajoneuvotuojat ry

Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT) on matkailuajoneuvotoimialan kattojärjestö Suomessa. Se kokoaa yhteen toimialan laatustandardin mukaisesti toimivat yritykset ja yhteisöt vaikuttavaksi verkostoksi, jossa se tekee tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja vaikuttaa toimialan yhteiseen menestykseen. 

MAT on toimialalla kattavasti järjestäytynyt ja luotettava toimija, joka seuraa toimialaan liittyvää päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen myönteisellä tavalla erilaisin vaikuttamisen keinoin. Keskeistä edunvalvonnassa on laaja edustuksellisuus ja verkostot, yhdessä tekeminen, sekä tietoon perustuva toiminta. MAT on matkalla tulevaisuuteen, jossa keskeistä on hyvät kumppanuudet ja vaikuttavat kohtaamiset.

Tulevaisuuteen varaudutaan tunnistamalla toimintaan vaikuttavia signaaleja ja ennakoimalla tulevia muutoksia. MAT on luotettava ja arvostettu toimija, jonka jäsenet kokevat kilpailusta huolimatta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteinen fiilis on hyvä. MAT on verkosto ammattilaisia.

Yhdistyksen keskeisiä menestystekijöitä ovat:
  1. Verkostonhallinta & vuorovaikutus
  2. Edunvalvonta & vaikuttaminen
  3. Viestintä & tiedottaminen
  4. Matkailumuodon edistäminen & markkinointi
  5. Hyvä hallinto & kehittyminen

Yhdistyksen hallitus & toiminnantarkastaja

Matkailuajoneuvotuojat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023 valittiin jatkamaan Tom Sågbom New View Oy:stä. Myös erovuorossa olleet hallituksen varsinaiset jäsenet Jari Taskula Kehä Caravan Tukku Oy:stä ja Tanja Saarnio TC Vehicle Oy:stä valittiin jatkamaan hallituksessa kaudelle 2022-2023. Uusi hallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 8.4. jolloin hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä hallituksen alaisten asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat.

Varajäseniksi kaudelle 2022 valittiin Karo Kivinen K&K Kivinen Oy:stä ja Kaj Tienvieri Dometic Finland Oy:stä. Katso koko hallitus: Yhteystiedot

Toiminnantarkastajaksi kaudelle 2022 jatkamaan valittiin Atso Muuronen Helsinki Caravan Oy:stä ja varatoiminnantarkastajaksi Bo Karlsson Kabe-Adria Oy:stä.

Lisätietoja yhdistyksestä


Lisätietoja:

Mika Jokinen, toiminnanjohtaja
Matkailuajoneuvotuojat ry

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024