Ostajan velvollisuudet

Toimitus
18.2.2019
JAA TÄMÄ ARTIKKELI:

Kuluttajan oikeuksista ajoneuvokaupassa määrätään kuluttajasuojalaissa, jonka sisällöstä tietoisuus on lisääntynyt vuosien mittaan muun muassa kuluttajariitalautakunnan (KRIL) päätösten myötä. Joulukuussa 2018 KRIL antoi päätöksen, jossa ostajan todettiin antaneen vääriä tietoja henkilöautovaihdokin kunnosta. Ostaja määrättiin maksamaan myyjäliikkeelle korvausta.

Ostajalla on paljon oikeuksia

Kuluttajasuojalaissa määritetään kuluttajalle paljon oikeuksia, joista tärkeimmät ovat:

  • Kaupan kohde vastaa sitä mitä on sovittu
  • Kohteesta on annettu oikeat tiedot, eikä mitään tärkeää tietoa ole jätetty kertomatta
  • Kaupan kohde vastaa kunnoltaan iältään vastaavia ajoneuvoja
  • Kaupan kohteen ylläpidosta on annettu riittävästi tietoa
  • Ostajalla on myös velvollisuuksia

Matkailuajoneuvo on kestokulutushyödyke, joka vaatii säännöllistä huoltoa ja hoitoa. Ostajan vastuulla on hoitaa ajoneuvoa asianmukaisesti ja käyttää sitä ohjeiden mukaisesti.

Ostaja on myyjä vaihtotilanteissa

Matkailuajoneuvokauppa tehdään usein vaihtokauppana, jossa ostaja antaa vaihdossa nykyisen ajoneuvonsa. Vaihtokauppatilanteessa uuden ajoneuvon ostaja on oman vaihdokkinsa osalta myyjä ja matkailuajoneuvoliike ostaja.

Alla oleva teksti on Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta, jossa on Kuluttaja-asiamiehen linjaus virhevastuusta ja takuusta autokaupassa. Nämä linjaukset koskevat myös matkailuajoneuvokauppaa.

Koeajo ja ostajan havainnot

Virheen arviointiin vaikuttavat kuluttajan omat havainnot auton kunnosta. Ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen vikaan tai puutteeseen, josta hänen voi olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Tarpeettomien virheiden ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi myyjän ja ostajan on hyvä käydä yhdessä huolellisesti läpi kaikki auton tiedot varustus mukaan lukien. Ostajalle on myös syytä tarjota mahdollisuus riittävän pituiseen koeajoon ennen kaupasta päättämistä.

Ostajalla ei ole erityistä selonottovelvollisuutta. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle oma-aloitteisesti sellaiset kauppaan vaikuttavat olennaiset seikat, joita tämän ei voi olettaa havaitsevan.

Väärä tieto

Väärä tieto voi olla esimerkiksi virheellinen tieto auton iästä. Virhevastuun syntymisen kannalta ratkaisevaa on, että auton käyttöönottoajankohta eli ensirekisteröintiajankohta on ilmoitettu oikein. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan yleensä vuoden, joskus myös kuukauden tarkkuudella.

Auton ns. vuosimalli tai valmistusvuosi voi poiketa käyttöönottovuodesta. Vuosimallilla tai valmistusvuodella on merkitystä vain, jos myyjä on nimenomaan ilmoittanut auton olevan jotain tiettyä vuosimallia tai ilmoittanut auton valmistusvuoden.

Kertomatta jätetyt tiedot

Kertomatta jätetystä eli salatusta tiedosta on kyse silloin, kun myyjä ei kerro jotain tiedossaan ollutta kaupan päättämisen kannalta olennaista seikkaa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi se, että auto on ollut välillä pois rekisteristä vakuutusyhtiön lunastettua sen kolarin vuoksi tai että se on tuotu käytettynä maahan. Matkailuajoneuvon omatoiminen tuonti ulkomailta on asia, joka on syytä kertoa ostajalle, koska monen Keski-Europassa myynnissä olevan matkailuajoneuvon tekninen varustus voi poiketa Suomen virallisen maahantuojan tilaamasta ajoneuvosta.

Myyjän pitää kertoa edellä mainituista seikoista ostajalle oma-aloitteisesti. Hän ei voi olettaa, että ostaja selvittäisi itse asian auton rekisteröintiasiakirjoista.

Myyjäliikkeen toiveita vaihdokin osalta

Vaihtokaupassa myyjää ja ostajaa velvoittaa yllä esitetyt asiat. Näiden lisäksi matkailuajoneuvokaupassa on monia asioita, jotka ostajan tulisi huomioida erityisesti vaihdokin osalta:

  1. Myyjäliikkeen vaihdokin hinta-arvio perustuu ajoneuvon näkemiseen. Mikäli se ei ole mahdollista (vaunu esimerkiksi kausipaikalla), myyjäliike ei voi antaa sitovaa hintaa vaihdokille vaan se vahvistetaan, kun vaihdokki on nähty. Katselmuksessa myyjällä on mahdollisuus todeta itse ajoneuvon kunto ja näin täyttää ostajan selonottovelvollisuus.
  2. Vaihdokin katsastaminen ennen myyntiä on suositeltavaa, koska läpäisty katsastus on hyvä dokumentti siitä, että ajoneuvon täyttää tieliikenteen turvallisuusvaatimukset. Nykyisin asiakas voi itse valita ajoneuvon katsastusajankohdan.
  3. Siistillä vaihdokilla (sisältä ja ulkoa) on monessa tapauksessa vaihtoarvoa nostava vaikutus. Myyjäliike huomioi hinta-arviossaan mahdolliset vaihdokin siistimiseen kuluvat normaalia suuremmat kustannukset

Matkailuajoneuvokauppa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen edellä esitettyjen asioiden toteutumisesta. Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenliikkeissä ostajaa palvelllaan ammattitaitoisesti huomioiden ostajan toiveet.

Lisätietoja:

Kuluttajaliitto: Ostajan velvollisuudet

Kuluttajariitalautakunta: Kuluttaja vastaa vaihtoajoneuvosta


Artikkelin on alun perin toimittanut Antti Siljamäki

Copyright © Matkailuajoneuvotuojat ry 2024